O projekte
Našou víziou je vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, ktoré im zabezpečia rozvoj a objavovanie zručností, talentov a kompetencií potrebných na úspešné uplatnenie v spoločenskom a aj pra- covnom živote.
PROJEKT JE URČENÝ PRE MLADÝCH NEZAMESTNANÝCH ĽUDÍ DO 30 ROKOV A TIEŽ ŠTUDENTOV
A ABSOLVENTOV GYMNÁZIÍ A STREDNÝCH ŠKÔL SO VŠEOBECNÝM ZAMERANÍM.

CIEĽ PROJEKTU CHCEME ZABEZPEČIŤ
PROSTREDNÍCTVOM KOMBINÁCIE:
| Dobrovoľníckej činnosti
| Odbornej stáže vo firme
| Program osobného rozvoja

PREČO DOBROVOĽNÍCTVO?
Dobrovoľníctvo nie je len voľnočasová aktivita ale aj cesta
ako rozvíjať svoje zručnosti. Jestvuje tu
priestor na sebavzdelávanie, možnosti nadviazať nové
kontakty a priateľstva.

PREČO ODBORNÁ STÁŽ VO FIRME?
Je to jedna z možností ako získavať odborné praktické
skúsenosti, zažívať reálne každodenné pracovné situácie,
nadviazať profesionálne kontakty. Počas stáže bude
zabezpečený odborný dohľad interného mentora, ktorý
bude stážistu viesť, usmerňovať a zadávať úlohy.

PREČO OSOBNÝ ROZVOJ?
Pretože prostredníctvom motivačných tréningov a školení
zameraných na rozvoj osobných kompetencií, účastník
projektu dostane možnosť lepšie spoznávať samého seba,
definovať si ciele, posilňovať svoje silné stránky a pod.
Na začiatku projektu v spolupráci s odborníkom vytvoríme
„kompetenčný profil“, na základe ktorého budú jasne
definované zručnosti, ktoré sú potrebné na zvládanie
vybranej dobrovoľníckej činnosti.
Na záver programu vyhodnotíme kompetenčný rozvoj
zapojených účastníkov. Každý zúčastnený získa certifikát,
prostredníctvom ktorého bude môcť preukázať získané
kompetencie a zároveň bude slúžiť aj ako potvrdenie
o vykonávaných činnostiach. Sme presvedčení o tom,
že rozvoj kompetencií cieľovej skupiny môže zvýšiť
jej konkurencieschopnosť na trhu práce.
Domáca dobrovoľnícka služba